[1]
A. K. P. K. M. . Gouri Shankar Mishra, Sachin Kumar, Abhishek Sharma, “Ensuring Logistics Integrity: An Ethereum Framework ”, IJRITCC, vol. 11, no. 11, pp. 819–830, Dec. 2023.