(1)
Malve, G.; Lohar, L. .; Malviya, T. .; Sabnis, S. . Movie Recommenadation System. IJRITCC 2021, 9, 13-16.